ARTIKEL 1 – Verplichtingen van Rijschool Diana Loos

1.1 De leerling krijgt les van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’. Deze draagt altijd zijn WRM en pas en rijbewijs bij zich.

1.2 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto/rijinstructeur.

1.3 De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.4 De Rijschool een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 – Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien dit niet het geval is heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 48 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, heeft de Rijschool het recht de les en/of de lesovereenkomst per direct te doen ontbinden zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Betalen van losse lessen zijn in contanten zijn mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket 48 uur voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het tweede deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is.

3.3 Mocht het voorkomen dat de leerling niet op tijd betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge herinnering. Mocht hier betaling uit voortkomen ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

 

  1. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 17,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5 Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht:         administratiekosten €17,50

3.6 Het lespakket is 1 jaar geldig vanaf het moment van ondertekening van het inschrijfformulier. Tussentijds stopzetten van de rijopleiding kan alleen in uitzonderlijke gevallen en dient altijd in overleg met de rijschool plaats te vinden. Hervatten van de opleiding kan binnen 1 jaar na datum van inschrijving.

ARTIKEL 4 – Rijexamens

4.1 Als de leerling niet of te laat op de afgesproken plaats voor het examen verschijnen vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5 – Beëindigen van overeenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
  2. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten

7.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

7.2 De rijinstructeur bepaalt wanneer een leerling klaar is voor het examen en zal deze in overleg met de leerling aanvragen. De leerling geef hierbij per mail aan wanneer hij beschikbaar is voor het examen, hierna zal het examen geboekt worden door de rijinstructeur.

ARTIKEL 8 Vrijwaring

8.1 Wanneer de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 

  1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
  2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol , drugs en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is overigens verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook hierbij kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 Hygiëne en veiligheid

 9.1  De leerling dient zorg te dragen voor persoonlijke hygiëne, hiermee wordt onder andere gevraagd aan de leerling of hij/zij de handen wast met zeep voor aanvang van de les. Indien de regels van het RIVM en/of het CBR gelden zullen deze worden medegedeeld aan de leerling. Verplichte hygiëne-materialen zullen door de rijschool verzorgd worden.

9.2 Lange haren graag vast maken ivm de veiligheid van het zicht voor de instructeur en/of examinator.

9.3 Tijdens de rijles draagt de leerling goede stevige schoenen dus geen schoenen met hoge hakken, zolen of slippers.

9.4 De leerling dient zelf te zorgen voor een zonnebril.

 

ARTIKEL10 – Toelichting bovengenoemde voorwaarden

 10.1 De bovengenoemde  voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en
verdere overeenkomsten van Rijschool Diana Loos, behoudens indien en voor zover Rijschool Diana Loos schriftelijk anders verklaart.

10.2 In alle gevallen, waarin door Rijschool Diana Loos van een bepaling deze algemene
voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

10.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Diana Loos is eerst gebonden nadat door
haar gedane toezegging(en) schriftelijk is/zijn bevestigd.

10.4 Elke opdracht dan wel inschrijving die door Rijschool Diana Loos aan de leerling is
bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na
ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

10.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

Artikel 11. De privacyverklaring

11.1 Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal Rijschool Diana Loos zich houden aan de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
wettelijk is toegestaan en worden niet aan derden doorgegeven. Rijschool Diana Loos
behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel
wanneer Rijschool Diana Loos dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces, overtreding / misdrijf of een incasso van vorderingen. Hierbij trachten wij altijd
jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
De leerling heeft te allen tijden de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren en/of te verwijderen middels een schriftelijk verzoek aan Rijschool Diana Loos.